Припрема за почетак школске 2018/2019. године

Представници Школске управе Краљево, саветник за материјално-финансијске послове и представници синдиката УСПРС и синдиката Независност одржали су састанак са директорима основних и средњих школа из Краљева, Рашке и Врњачке Бање 23.08.2018. године на тему: Припрема за почетак школске 2018/2019. године.

Руководилац  ШУ Краљево, Бојана Маринковић је отворила састанак и упознала директоре са активностима у вези завршног испита у августовском року, препорукама за планирање образовно-васпитног рада у складу са новим програмима наставе и учења, стручним упутством о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 2018/2019. годину, упутством о поступању установа образовања и васпитања и центара за социјални рад – органа старатељства у заштити деце од насиља од 03.04.2018. године и споразумом о интерсекторкој сарадњи у заштити деце од насиља, злостављања и занемаривања у граду Краљеву, стручним упутством о поступку за добијање сагласности за организовање о/в рада за ученике на дужем кућном лечењу и болничком лечењу, уређењем рада школских библиотека, пројектом електронског вођења евиденција у основним и средњим школама, програмом  „Основи безбедности деце“,  евиденцијама, оцењивањем изборних предмета, новим планом и програмом за први разред, кованицама за ученике генерације, пројектом „2000 дигиталних учионица“, реализацијом ваннаставних и ваншколских садржаја за време школских распуста и празника и осталим текућим питањима.

Након излагања и одговора на постављена питања, саветник за материјално-финансијске послове је позвао присутне да погледају табелу са унетим подацима о технолошким вишковима у Установама и вођен је конструктиван разговор са свим учесницима састанка о начинима решавања технолошких вишкова.