На основу Стручног упутства о организовању такмичења и смотри ученика основне и средње школе Министарство просвете, науке и технолошког развоја доноси Календар такмичења и смотри. Организатори појединих такмичења и смотри дужни су да своја посебна документа која се односе на организацију такмичења и смотри ускладе са наведеним упутством.

Приликом усклађивања докумената, неопходно је прецизирати следеће појединости:

– на такмичењу/смотри могу учествовати сви редовни ученици школа;

– за сваки наредни ниво такмичења/смотре одређују се ученици на основу постигнутих резултата и ранг-листе са претходног нивоа такмичења/смотре, а у складу с пропозицијама;

– рангирање ученика за одређени ниво такмичења/смотре врши се искључиво на основу постигнутог броја бодова, у складу са Стручним упутством и правилником одређене врсте такмичења/смотре;

– уколико више ученика постигне исти број бодова, сви ученици заузимају исто место и сви имају исти ранг.

Организатори такмичења и смотри дужни су да благовремено прецизирају и друге елементе битне за спровођење такмичења/смотре, а који проистичу из Стручног упутства – избор домаћина такмичења/смотре, прецизирање његових обавеза, систем награђивања ученика и наставника, менторски рад (уколико је неопходан или предвиђен), потписивање диплома, регулисање финансијских питања, стручна помоћ учесницима такмичења и смoтри.

Календар такмичења за школску 2018/2019