Веома брз и динамичан развој града омогућио је да Краљево израсте у један од највећих школских центара овог дела Србије.

За обављање стручно-педагошког надзора, спољашњег вредновања рада установа, давање подршке развојном планирању и унапређивању квалитета рада установа и обављање других послова утврђених законом, у Министарству се образују организационе јединице за обављање тих послова ван седишта Министарства – школске управе, у складу са законом.

Министарство у оквиру школске управе:

  1. планира и спроводи стручно-педагошки надзор у установама;
  2. планира и спроводи спољашње вредновање рада установа;
  3. прати стручно усавршавање наставника, васпитача, стручног сарадника, директора и секретара установе и даје предлоге за стручно усавршавање, а ради унапређивања личног и професионалног развоја запослених и укупног рада установе;
  4. даје подршку развојном планирању, развоју предшколског, школског и васпитног програма и унапређивању квалитета образовања и васпитања, као подршка самовредновању и спровођењу спољашњег вредновања;
  5. учествује у припремама плана развоја образовања и васпитања за подручје за које је образована школска управа и прати његово остваривање;
  6. обезбеђује све услове да установе несметано уносе, попуњавају, ажурирају и одржавају базу података о образовању и васпитању у оквиру јединственог информационог система просвете;
  7. сарађује са свим надлежним органима, службама и организацијама на територији за подручје за које је школска управа образована;
  8. учествује у планирању мреже установа;
  9. обавља и друге послове, у складу са законом и другим прописима.

Седиште Школске управе Краљево налази се у Краљеву, Трг Јована Сарића број 3.

Школска управа Краљево обухвата Рашки округ.

За подручје општина Нови Пазар, Сјеница и Тутин организована је Група за стручно-педагошки надзор у Новом Пазару.

Оставите одговор