Веома брз и динамичан развој града омогућио је да Краљево израсте у један од највећих школских центара овог дела Србије.

За обављање стручно-педагошког надзора, спољашњег вредновања рада установа, давање подршке развојном планирању и унапређивању квалитета рада установа и обављање других послова утврђених законом, у Министарству се образују организационе јединице за обављање тих послова ван седишта Министарства – школске управе, у складу са законом.

Министарство у оквиру Школске управе:

1) обавља стручно-педагошки надзор у установама;
2) планира и спроводи спољашње вредновање рада установа;
3) прати стручно усавршавање наставника, васпитача, стручног сарадника, директора и секретара установе и даје предлоге за стручно усавршавање, а ради унапређивања личног и професионалног развоја запослених и укупног рада установе;
4) даје подршку развојном планирању, развоју предшколског, школског и васпитног програма и унапређивању квалитета образовања и васпитања, као подршка самовредновању и спровођењу спољашњег вредновања;
5) учествује у припремама плана развоја образовања и васпитања за подручје за које је образована школска управа и прати његово остваривање;
6) обезбеђује све услове да установе несметано уносе, попуњавају, ажурирају и одржавају базу података о образовању и васпитању у оквиру јединственог информационог система просвете;
7) сарађује са свим надлежним органима, службама и организацијама на територији за подручје за које је школска управа образована;
8) учествује у планирању мреже установа;
9) обавља и друге послове, у складу са законом и другим прописима.

Седиште Школске управе Краљево налази се у Краљеву, Трг Јована Сарића број 3.

Школска управа Краљево обухвата Рашки округ. У оквиру школске управе функционише Група за стручно педагошки надзор са седиштем у Новом Пазару.

Делатност образовања и васпитања обавља се као: предшколско васпитање и образовање, основно и средње образовање и васпитање.

Оставите одговор