Упис у основну школу

Упис у основну школу

Делатност основног образовања и васпитања обавља основна школа, и то:основна школа;
основна школа за образовање одраслих;
основна музичка школа;
основна балетска школа;
основна школа за ученике са сметњама у развоју.Образовно-васпитни рад у школи остварује се на основу школског програма, у складу са Законом.

Основна школа остварује школски програм, а може да остварује и индивидуални образовни план за ученике и одрасле са сметњама у развоју, индивидуалан програм српског језика, односно језика националне мањине за ученике који не познају језик на коме се изводи настава, школски програм за музичко и балетско образовање, школски програм за образовање одраслих, васпитни програм за ученике у школи са домом и друге програме, у складу са посебним законом.

Евиденција уписа

Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу и родитеље, односно друге законске заступнике, о деци која треба да се упишу у први разред основне школе најкасније до краја фебруара текуће године за наредну школску годину.

Упис ученика у основну школу

Упис ученика у основну школу обавља се у складу са чланом 18. Закона о основама система образовања и васпитања.
У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.
У школску годину уписују се деца која су рођена у периоду од 1.03. до 28.02. године.

Одабир основне школе

Деца се уписују у школу по територијалном принципу, али постоји могућност да родитељ изабере и другу школу.
Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе.
Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима школе.
Родитељ, односно старатељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.

Документација потребна за упис

Документација коју је потребно приложити приликом уписа у први разред основне школе јесте:
– извод из матичне књиге рођених,
– уверење о похађању припремног предшколског програма,
– доказ о здравственом прегледу детета и
– доказ о пребивалишту родитеља.
Изузетно, деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу, без доказа о пребивалишту родитеља и потребне документације.

Уписни период

Време у које школе врше упис деце у први разред није утврђено прописима, али је период од почетка априла (01. април) до краја маја сваке године у школској пракси традиционално намењен упису деце у наредну школску годину.

Испитивање детета уписаног у школу

Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу. Школа је дужна да организује проверу спремности.
Испитивање детета уписаног у школу врше психолог, односно педагог школе на матерњем језику детета, применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације. Ако не постоји могућност да се испитивање детета врши на матерњем језику, школа ангажује преводиоца на предлог националног савета националне мањине.
Испитивање деце са моторичким и чулним сметњама врши се уз примену облика испитивања на који дете може оптимално да одговори.
Проверу спремности детета врши психолог, односно педагог школе применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације.

Индивидуални образовни план и додатна подршка у образовaњу и васпитању

У поступку испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди потребу за доношењем индивидуалног образовног плана или потребу за пружањем додатне подршке у образовању. Ако додатна подршка захтева финансијска средства, школа упућује писани захтев оснивачу по прибавлјеном мишљењу интерресорне комисије.
Ближе услове за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке ученику, састав и начин интересорне комисије прописан је Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Службени гласник РС“, број 63/2010).
Ближа упутства за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, прописана су Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 76/2010).

Каснији упис детета у први разред

У поступку провере спремности на основу мишљења психолога, односно педагога школа може да препоручи:
– упис детета у школу након годину дана, уз похађање припремног предшколског програма.Родитељ, односно други законски заступник детета, коме је препоручен упис детета у школу након годину дана, може да поднесе захтев комисији школе за поновно утврђивање спремности за упис у школу у року од осам дана од дана добијања препоруке школе. Комисију чине: психолог, педагог, наставник разредне наставе и педијатар детета.Комисија школе, применом стандардних поступака и инструмената, може да одобри упис детета или да потврди упис детета у школу након годину дана, о чему одлуку доноси у року од 15 дана од дана пријема захтева из става 13. овог члана. Одлука комисије је коначна.Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.Претходну проверу знања обавља тим састављен од наставника разредне наставе, педагога и психолога школе уважавајући стандарде постигнућа и ценећи најбољи интерес детета.
Упис у школу за образовање ученика са сметњама у развоју
У школу за образовање ученика са сметњама у развоју могу да се упишу деца на основу мишљења интерресорне комисије за процену, а на основу процене потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке ученику, уз сагласност родитеља.

Упис у основну музичку, односно балетску школу

У основну музичку, односно основну балетску школу може да се упише дете и ученик основне школе који положи пријемни испит за утврђивање музичке, односно балетске способности, у складу са планом и програмом наставе и учења основног музичког образовања и васпитања и планом и програмом наставе и учења основног балетског образовања и васпитања.

Упис страних држављана и лица без држављанства

Страни држављанин, лице без држављанства и тражилац држављанства, уписују се у школу и остварују право на образовање и васпитање под истим условима и на начин прописан законом за држављане Републике Србије.
За стране држављане, за прогнана и расељена лица, избеглице и мигранте и децу и ученике који су враћени у земљу на основу споразума о реадмисији која не познају језик на коме се изводи образовно-васпитни рад или поједине програмске садржаје од значаја за наставак образовања и васпитања, установа организује учење језика, припрему за наставу и допунску наставу, по посебном упутству које доноси министар.
Дете страног држављанина, док борави у Републици Србији, има право да похађа наставу матерњег језика и културе, бесплатно под условом реципроцитета или на терет родитеља, у просторијама установе коју одреди орган јединице локалне самоуправе.

Одговорност родитеља

Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је:

– за упис детета у предшколски припремни програм и упис детета у школу;
– за редовно похађање наставе;
– за редовно похађање припремне наставе;
– да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави о томе обавести школу;
– да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана престанка спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом;
– да на позив школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником;
– да поштује правила установе.

Родитељ односно други законски заступник дужан је да надокнади материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

Школа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву ради утврђивања одговорности родитеља, односно другог законског заступника уколико не упише дете у предшколски припремни програм и школу.

Казнене одредбе

Новчаном казном од 5.000 до 100.000 динара казниће се за прекршај родитељ, односно други законски заступник за повреду обавезе Одговорности родитеља.