Упис у средњу школу

У први разред средње школе уписују се лица са стеченим основним образовањем и васпитањем, у складу са посебним законом.
У први разред средње школе која остварује програме музичког и балетског образовања, прилагођен или индивидуализовани школски програм за ученике са изузетним способностима, као и индивидуални образовни план за ученике и одрасле са сметњама у развоју, уписују се лица у складу са посебним законом.

Изузетно, поједина лица или групе лица из осетљивих категорија, лица са сметњама у развоју и инвалидитетом, могу да се упишу у средњу школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности у стицању образовања и васпитања, у складу са мерилима и по поступку који пропише министар.

Након завршеног средњег образовања и васпитања у средњу школу може да се упише лице ради преквалификације, доквалификације, специјалистичког или мајсторског образовања, у складу са посебним законом.

У средњу школу може да се упише и лице са стеченим или завршеним основним образовањем и васпитањем ради стручног оспособљавања, односно обучавања.

Изузетно, одрасли који стиче основно образовање може упоредо да похађа прописани или одобрени програм обуке у средњој школи.

Детаљне информације о упису у средњу школу можете наћи на интернет страници посвећеној упису у средње школе на следећем линку.

Преко специјализованих секција на овим страницама можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и видети све статистичке податке о основним и средњим школама који могу помоћи у правилном одабиру школе.